Armory

bowCHOW

GOLD : Hidden

LEVEL : 110

GUILD : OS_LUSITANOS

NICKNAME : NOT SET

Kefta Tasset +5
11SET degree seal of nova
Kefta Boots +6
11SET degree seal of nova
Newtrita +10
11SET degree seal of nova
SN_ITEM_ETC_AMMO_ARROW_01 +0
ETCMMORROW1 degree ETCnormalMMOnormalRROW
Kefta Headgear +6
11SET degree seal of nova
Kefta Lamellar +7
11SET degree seal of nova
Kefta Shell +5
11SET degree seal of nova
Kefta Bracer +6
11SET degree seal of nova